APOS1700012

Kazi Najmus Sakib Borno

Executive Member, Founder Member

Working as a responsible volunteer member of “Alor Pothojatri Organization (APOS)” and working for the development of the society.